Những thành phố đẹp trên thế giới

1-thanh-pho-new-york

Thành phố New York City, Mỹ

Thành phố New York City, Mỹ

Thành phố New York City, Mỹ

Toronto, Canada

Toronto, Canada

Thượng hải - Trung Quốc

Thượng hải – Trung Quốc

Thành phố Houston, Texas

Thành phố Houston, Texas

Thảnh phố Paris, Pháp

Thảnh phố Paris, Pháp

Hongkong

Hongkong

Thành phố Melbourne, Úc

Thành phố Melbourne, Úc

Thành phố Brisbane, Úc

Thành phố Brisbane, Úc

Rio de Janeiro, Brazil

Rio de Janeiro, Brazil

10-thanh-pho-sydney-australia

Sydney, Úc

You may also like...

Leave a Reply